KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (“Majorel”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin taraf olduğu sözleşmeler ve verdiği hizmetler kapsamında, KVKK ve ilgili mevzuat doğrultusunda, mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Müşterileri ve Müşterilerinin müşterileri ve yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

1.1 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları;

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan şartlar dahilinde işlenmektedir;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesi gerekliliğinin Majorel faaliyetleri gereği Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi gerekliliğinin, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak Majorel’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Kişisel verilerinizin hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Majorel’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

1.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Kişisel verileriniz, Şirketimiz Majorel’nun hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülebilmesi için aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenmektedir;

 • Müşterilerimiz tarafından verilerinin paylaşılması için rıza alınmış ilgili kişilerin verileri aracılığıyla iletişime geçilmesi,
 • Müşterilerimizin faaliyetleri kapsamında; pazarlama ve satış faaliyetleri (Müşterilerin ürün ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması ve satış gerçekleştirilmesi), teknik destek, bankacılık destek, biletleme/rezervasyon, talep/şikayet yönetimi, finansal kontrol gibi faaliyetlerin sunulması, Online Satış/rezervasyon sonrası destek, Online sayfada hata destek verilmesi
 • Müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Majorel faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görüşme raporlamalarının ve incelemelerinin yapılması
 • Müşteriye ait hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla analiz yapılması

gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

1.3 Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep

Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., Müşteri’nin, Müşterinin Müşterisinin ve/veya Müşteri’nin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden, çalışanlarımızdan ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (1.1) ve (1.2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’in hizmet sağlaması amacıyla almış olduğu verileri, hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ’in yurtdışı opreasyonları gerekçesiyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’e ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar,  sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle ve Majorel’ya hissedar olan şirketler ile paylaşabilmektedir.  Bu aktarım 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yapılacaktır.

Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’in müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veriye sahip tarafın gerçek kişi olması halinde Müşteri/Müşterinin Müşterisi, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler Majorel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVKK 13. Madde uyarınca, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz,

 • Majorel.com.tr web adresindeki Başvuru Formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeler ile Şişli Plaza 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No:1/1  Şişli İstanbul adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilir,
 • Başvuru formunuzu Majorel@hs03.kep.tr güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Majorel, KVKK 12. maddesine uygun olarak,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Majorel, kendi kurum veya kuruluşunda, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 03.09.2018

Adres: Şişli Plaza 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No:1/1  Şişli İstanbul

Mersis No: 0086036242300015